SCHRIJF JE IN

voor Hogere Veiligheidskunde Inschrijven

Hogere Veiligheidskunde

Inhoud opleiding

Inhoud opleiding

De opleiding Hogere Veiligheidskunde bestaat uit:

Module Wet- en regelgeving

 • Inleiding in de veiligheidskunde en arbeidshygiëne
 • Arbowetgeving en aanpalende wetgeving
 • Aansprakelijkheid
 • Milieuwetgeving
 • Statistiek.

Module Adviesvaardigheden
In deze module wordt gewerkt aan het inventariseren en verder ontwikkelen van eigen competenties. Deze competenties worden ingezet om organisaties op diverse niveaus te beïnvloeden om hen naar een hogere trede op de cultuurladder op arbogebied te laten bewegen. Hierbij wordt ook ingegaan op het leren omgaan met weerstanden.
De module omvat niet alleen lessen maar ook een intervisietraject dat zich over een langere periode uitstrekt en vanuit de opleiding begeleid wordt.
Onderwerpen:

 • Competenties
 • (In)zicht krijgen op het persoonlijke profiel
 • Kernkwadranten
 • Dimensies van taak en rol van de veiligheidskundige/arbeidshygiënist
 • Veiligheidskundige/arbeidshygiënist in het adviesproces
 • Persoonlijke professionele ontwikkeling.

Module Algemene veiligheidskunde en arbeidshygiëne
In deze module wordt een algemene basis gelegd van kennis over veiligheid en arbeidshygiëne.
Onderwerpen:

 • Algemeen veiligheid en arbeidshygiëne
 • Biologische factoren
 • Begrippen chemie en gevaarlijke stoffen; indelingen zoals WMS, ADR, GHS
 • Grondsanering en asbestsanering
 • Bouwveiligheid
 • Machineveiligheid en productveiligheid
 • Binnenklimaat
 • Fysieke belasting/ergonomie
 • Brand/BHV.

Module Risico-inventarisatie en -evaluatie
In deze module worden de ins en outs van het doen van risico-inventarisaties behandeld. Daarbij wordt een stappentraject behandeld hoe een RI&E kan worden uitgevoerd en wordt ingegaan op verschillende soorten RI&E’s.
Onderwerpen:

 • Inleiding RI&E plus RI&E-proces en stappenplan
 • Het belang van de organisatiecultuur voor de aanpak van de RI&E
 • Verdieping in de RI&E’s
 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en RI&E op functieniveau
 • Van RI&E naar risicomanagement en beheersmaatregelen
 • De RI&E in de praktijk
 • Toetsen van RI&E’s.

Module Beïnvloedingsvaardigheden
Vanuit de eigen competenties organisaties beïnvloeden zodat daadwerkelijk met de gegeven adviezen wat wordt gedaan en organisaties op een hoger (arbo)plan worden gebracht.

 • De rol van de adviseur en match met de organisatie
 • Beïnvloeden van organisaties.

Module Managementsystemen
Deze module handelt over het beheersen en beheren van arbeidsomstandigheden met een arbomanagementsysteem (AMS). Welke rol de veiligheidskundige/arbeidshygiënist daarin kan spelen hangt af van een groot aantal factoren zoals de persoonlijke kennis en vaardigheden van de veiligheidskundige/arbeidshygiënist, de fase van ontwikkeling van het bedrijf en de samenhang met andere ontwikkelingen in het bedrijf.
Onderwerpen:

 • Inzicht in organisatiestructuren en -culturen; profielen van organisaties
 • Algemeen overzicht over diverse aspecten van managementsystemen en verschillen in structuren en cultuurfasen bij bedrijven
 • Opbouw van ISO 45001 en integratie van managementsystemen
 • Implementatie van een te certificeren AMS/audit
 • Het Zwitserse kaas-model en de rol van de menselijke fout; verandermanagement en aspecten van integratie
 • Uitbouw van arbomanagementsystemen.

Module Leren van incidenten en ongevallen
In deze module wordt ingegaan op:

 • Achtergronden van ongevalsmodellen
 • Definities en soorten ongevallen
 • Het opzetten van een ongevallenmeldingsprocedure
 • Door het uitvoeren van ongevalsonderzoek verzamelen van feiten om tot een goede reconstructie van het incident te kunnen komen.
 • Ongevalanalyse om de oorzaken en de achterliggende oorzaken van het incident te kunnen bepalen. Hierbij wordt een aantal ongevallenanalysemethoden gepresenteerd
 • Het verschil tussen arbeidsongevallen en ongevallen in de procesindustrie.

Module Veiligheid
Deze module gaat dieper in op de verschillende veiligheidskundige onderwerpen.

 • Risicobeheersing
 • Elektrische veiligheid
 • Veiligheid machines en arbeidsmiddelen
 • Security en sociale veiligheid
 • Opslag van gevaarlijke stoffen conform PGS15
 • Bouwveiligheid (incl. werken op hoogte en in besloten ruimtes) en V&G-plannen en coördinatorenfuncties, werkvergunningen
 • Explosieveiligheid waarbij geleerd wordt met ATEX te werken.

Tijdens een praktijkdag gaan we met diverse van deze onderwerpen aan de slag.

Module Procesveiligheid
Deze module richt zich op het identificeren, kwantificeren en beheersen van risico's van installa­ties met gevaarlijke stoffen. Dit zowel voor de ontwerpfase als voor de gebruiksfase. De diverse onderdelen van een risicoanalyse worden verklaard:

 • het identificeren van gevaarlijke situaties middels de HAZOP techniek
 • het berekenen van de kans op optreden en escalatie van ongevalscenario’s d.m.v. technieken als foutenbomen en ge­beurtenissen­bomen
 • het borgen van veiligheid in het ontwerptraject van technische installaties
 • het SIL classificeren: het bepalen van de noodzakelijke risicoreductie door beveiligingen
 • het analyseren van de rol van de mens (menselijk falen).

Scriptietraject
Voor het scriptietraject voer je een praktijkopdracht uit, bij voorkeur in het eigen bedrijf of bij een grote klant. De scriptie betreft meestal een actueel veiligheidskundig probleem in dat bedrijf. Zowel het bedrijf als de cursist heeft dan baat bij de scriptie en zo kost het relatief de minste tijd. Bij het uitwerken van de scriptie word je begeleid door een deskundige mentor. 

Mocht je geen werkgever hebben (waar je de scriptie uit kunt voeren), kijken we samen naar de mogelijkheden binnen een (ander) bedrijf.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]